PODPISAN NAČRT CIVILNO-VOJAŠKEGA SODELOVANJA S SLOVENSKO VOJSKO ZA LETO 2024


Poveljnik sil Slovenske vojske generalmajor Roman Urbanč je v petek, 10. novembra 2023, na Pokljuki podpisal načrte civilno-vojaškega sodelovanja za leto 2024 z zvezami, organizacijami in društvi, ki delujejo v javnem interesu in s katerimi Slovenska vojska krepi svojo prepoznavnost, ugled ter zaupanje civilne družbe. Hkrati podpisnikom nudi podporo pri njihovem delovanju na različnih področjih, ki predstavljajo tudi javni interes, upravičenci pa v sklopu vzajemnosti podpirajo delovanje Slovenske vojske.

Podpisa sta se v imenu Gasilske zveze Slovenije udeležila Janko Cerkvenik in Zvonko Glažar, predsednik in poveljnik Gasilske zveze Slovenije.

Več na novici.


ZNIŽANA 5% STOPNJA DDV TUDI ZA NABAVE GASILSKIH ZVEZ


ZIUOPZP v 121. členu določa, da se davek na dodano vrednost obračunava in plačuje po posebni nižji stopnji 5 % od davčne osnove za dobavo tipiziranih gasilskih vozil, posebne zaščitne in reševalne opreme ter orodij za opravljanje nalog gasilstva, običajno namenjenih za uporabo pri intervencijah, ki se dobavljajo javnim gasilskim službam ali prostovoljnim gasilskim enotam v gasilskih društvih.

Na vprašanje, ali so do posebne nižje stopnje upravičene tudi gasilske zveze, smo prejeli dne 27. 10. 2023 s strani FURS odgovor: DA.

Podrobneje:

ZIUOPZP v 121. členu določa, da se davek na dodano vrednost obračunava in plačuje po posebni nižji stopnji 5 % od davčne osnove za dobavo tipiziranih gasilskih vozil, posebne zaščitne in reševalne opreme ter orodij za opravljanje nalog gasilstva, običajno namenjenih za uporabo pri intervencijah, ki se dobavljajo javnim gasilskim službam ali prostovoljnim gasilskim enotam v gasilskih društvih.

Zakon o gasilstvu  (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/19189/20 – ZFRO, 39/22 in 117/22 – ZVNDN-C, v nadaljevanju ZGas) v 5. členu določa, da je gasilska enota poklicna ali prostovoljna enota, ki je sestavni del gasilske organizacije, in izvaja operativne naloge gasilstva v določenih formacijskih sestavah gasilskih enot ter izpolnjuje druge pogoje, določene s predpisi. Gasilske organizacije so prostovoljna gasilska društva, gasilske zveze in poklicne gasilske enote, organizirane kot javni zavodi ali druge organizacijske oblike, ki poklicno opravljajo gasilsko službo.  Intervencija je izvajanje operativnih nalog gasilstva, razen preventivnih operativnih nalog. Operativne naloge gasilstva pa so gašenje in reševanje ob požarih, prometnih, okoljskih oziroma ekoloških ter industrijskih nesrečah, opravljanje nalog zaščite in reševanja oseb ter premoženja ob naravnih in drugih nesrečah ter druge splošne reševalne naloge.

Po pojasnilu Ministrstva za finance so ob upoštevanju določb ZGas gasilske zveze, ki so po svoji organizacijski obliki društva, ki jih ustanavljajo gasilska društva, upravičene do nakupa tipiziranih gasilskih vozil, posebne zaščitne in reševalne opreme ter orodij za opravljanje nalog gasilstva, običajno namenjenih za uporabo pri intervencijah, po znižani 5-odstotni stopnji DDV. Poveljstvo gasilske zveze skladno z 11.c členom ZGas v okviru gasilskega poveljstva občine zagotavljajo pripravljenost ter usklajevanje delovanja operativnih gasilskih enot, poveljnik gasilske zveze pa kot gasilski poveljnik občine lahko vodi večje gasilske intervencije.


ZAKLJUČENO JE POKALNO TEKMOVANJE GASILSKIH DVOJIC – FIRE COMBAT 2023


V Žužemberku je bilo danes, v soboto, 30 . 9. 2023, organizirano zadnje letošnje pokalno tekmovanje Gasilske zveze Slovenije - tekmovanje gasilskih dvojic - Fire Combat 2023.

V skupnem obračunu so najboljša mesta dosegle naslednje dvojice:

KATEGORIJA ČLANI:

  1. PGD  ZREČE 1 - PGD ZREČE
  2. OGNJENA ŠKORPIJONA - PGD VIDEŽ
  3. VIDEŽ - PGD VIDEŽ
KATEGORIJA MEŠANO:

  1. PETRA IN ANŽE - PGD HRUŠICA / RATEČE - PLANICA
  2. KLOPOTCA - PGD VIDEŽ / FRAM
  3. OGENJČEK - PGD ZREČE
VSI REZULTATI


ZBIRANJE PODATKOV V VULKANU ZA INTERVENCIJE OB AVGUSTOVSKIH POPLAVAH 2023


Kot smo vas že obvestili, je poveljnik CZ RS Srečko Šestan z dnem 31. 8. 2023 ob 6.25 uri preklical Sklep o aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah, ki je začel veljati 4. 8. 2023 ob 6.25 uri.

Na podlagi prejetega dopisa URSZR: povracila_upravicenih_intervencijskih_stroskov_sile_zrp_poplave_4--31-8-202.pdf
z dne 31. 8. 2023 smo odprli v Vulkanu zbiranje podatkov za intervencije POPLAVE - AVGUST 2023.

Rok za izpolnitev in zaključevanje poročil v Vulkanu je PETEK, 8. 9. 2023.

Sodelujoče enote morate poleg zaključevanja poročil o intervencijah v SPIN-u in Vulkan-u vpisati in zaključiti intervencije tudi na modulu "Ročni vnos".
Enote odprejo eno poročilo. Gumb "Zaključi" se uporabi le ob zaključku poročila.

PGD vnašajo podatke za svojo enoto, odobriti pa jih mora tudi GZ. GZ lahko dodajo tudi svoj vnos za vozila in stroške GZ. Podatki PGD in GZ se ne smejo podvajati (vsak vpiše za svoj nivo).
Poročilo mora biti v statusu "poslano GZS", da bo upoštevano pri obračunu.

Pri rubriki "Poškodbe opreme in vozil" je treba poleg vrednosti vnesti tudi opis - vrsto in količino le-te. Po pošti ali e-pošti je potrebno na GZS naknadno poslati tudi račune za popravilo oziroma nadomestilo poškodovane opreme.

V rubriki "Št. gasilcev - refundacija" se vpiše predvideno število zahtevkov za nadomestilo odsotnosti z dela.
Obrazci so objavljeni na povezavi
Prosimo, da za morebitne odsotnosti z dela gasilske zveze izpolnite spodnji del obrazcev za refundacijo (R-odvisno od zaposlitvenega statusa gasilca), ki jih nato v prvem delu izpolnijo tudi delodajalci ter pravilno izpolnjene pošljejo čim prej na Gasilsko zvezo Slovenije. Podatki se morajo ujemati z vnosi v aplikaciji.

Račune (predračune) za popravilo poškodovane opreme ali nakup nove opreme ter obrazcev za refundacijo plač pošljite na naslov Gasilske zveze Slovenije ali skenirano na e-naslov: bojana.zugec@gasilec.net
Dokazila za nakup goriva in maziv hranijo PGD oz. GZ. Stroški čiščenja oblek in malice bodo obračunani pavšalno. 

KER STA V VUKLKANU TRENUTNO AKTIVNA DVA DOGODKA (NEURJA - JULIJ 2023 in POPLAVE - AVGUST 2023), BODITE POZORNI PRI VNOSU.
RAVNO TAKO MORATE NA OBRAZCE ZA REFUNDACIJO PLAČE IN NA RAČUNE ZA POPRAVILO ALI NADOMESTILO POŠKODOVANE OPREME NAPISATI ZA KATERO INTERVENCIJO ŽELITE UVELJAVLJATI STROŠKE!!!

Po zaključenem zbiranju podatkov bomo pripravili obračun stroškov, ki ga bomo predstavili Upravi RS za zaščito in reševanje, le-ta pa naprej Vladi RS.
Po sprejetju višine stroškov sledi priprava pogodb in dokončno zbiranje računov za poškodovano opremo.

O aktivnostih vas bomo obveščali. 

Na pomoč!


SKLEP O PREKLICU SKLEPA O AKTIVIRANJU DRŽAVNEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POPLAVAH


Poveljnik CZ RS Srečko Šestan z dnem 31. 8. 2023 ob 6.25 uri preklicuje Sklep o aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah, ki je začel veljati 4. 8. 2023 ob 6.25 uri.

Več v prilogi.

Kot smo že dvakrat z okrožnico obvestili vse GZ in PGD, prosimo, da za vnos podatkov v Vulkan (intervencije/ročni vnos) zbirate potrebne podatke (o udeležbi, poškodovani in uničeni opremi, porabljenem gorivu). Prosimo, da zbirate tudi obrazce za refundacijo plače in račune (oz. predračune) za popravilo poškodovane opreme oz. za nakup nove.

Potrdila o udeležbi na intervenciji naj za delodajalce izdajajo gasilske zveze, naslovnik obrazca za refundacijo plače pa je Gasilska zveza Slovenije, kamor delodajalci tudi pošljejo obrazce.


Možnost vnosa v Vulkan bomo omogočili takoj po prejetju dopisa z navodili s strani URSZR glede zbiranja podatkov in sofinanciranja stroškov intervencije.

O aktualnostih vas bomo sproti obveščali.


ZAKLJUČEVANJE POROČIL – JULIJSKA NEURJA


Sporočamo vam, da je za julijska neurja v Vulkanu / intervencije / ročni vnos / NEURJE - JULIJ 2023 trenutno naslednje stanje poročil:

- 130 poročil v statusu "shranjeno" - samo shranjeno v PGD, ni poslano na GZ in GZS;
- 168 poročil v statusu "poslano GZ" - ostalo na nivoju GZ, ni poslano na GZS;
- 337 poroči v statusu "poslano GZS" - ok.

Rok za izpolnitev poročil je 31. 8. 2023, do 24. ure.

Kot smo vas že dvakrat z okrožnico obvestili, morate sodelujoče enote poleg zaključevanja poročil o intervencijah v SPIN-u in Vulkan-u vpisati in zaključiti intervencije tudi na modulu "Ročni vnos".
Enote odprejo eno poročilo. Gumb "Zaključi" se uporabi le ob zaključku poročila.

Podatke vnašajo samo PGD in GZ, ki so sodelovala na intervencijah ob julijskih neurjih v dneh:
- od 12.7. do 13.7.2023,
- od 17.7. do 25.7.2023 in
- od 26.7. do 31.7.2023.

PGD vnašajo podatke za svojo enoto, odobriti pa jih mora tudi GZ. GZ lahko dodajo tudi svoj vnos za vozila in stroške GZ. Podatki PGD in GZ se ne smejo podvajati (vsak vpiše za svoj nivo).
Poročilo mora biti v statusu "poslano GZS", da bo upoštevano pri obračunu.

Pri rubriki "Poškodbe opreme in vozil" je treba poleg vrednosti vnesti tudi opis - vrsto in količino le-te. Po pošti ali e-pošti je potrebno na GZS naknadno poslati tudi račune za popravilo oziroma nadomestilo poškodovane opreme.

V rubriki "Št. gasilcev - refundacija" se vpiše predvideno število zahtevkov za nadomestilo odsotnosti z dela.
Obrazci so objavljeni na povezavi
Prosimo, da za morebitne odsotnosti z dela gasilske zveze izpolnite spodnji del obrazcev za refundacijo (R-odvisno od zaposlitvenega statusa gasilca), ki jih nato v prvem delu izpolnijo tudi delodajalci ter pravilno izpolnjene pošljejo čim prej na Gasilsko zvezo Slovenije. Podatki se morajo ujemati z vnosi v aplikaciji.

Račune (predračune) za popravilo poškodovane opreme ali nakup nove opreme ter obrazcev za refundacijo plač pošljite na naslov Gasilske zveze Slovenije ali skenirano na e-naslov: bojana.zugec@gasilec.net
Dokazila za nakup goriva in maziv hranijo PGD oz. GZ. Stroški čiščenja oblek in malice bodo obračunani pavšalno. 

Po zaključenem zbiranju podatkov bomo pripravili obračun stroškov, ki ga bomo predstavili Upravi RS za zaščito in reševanje, le-ta pa naprej Vladi RS.
Po sprejetju višine stroškov sledi priprava pogodb in dokončno zbiranje računov za poškodovano opremo.

O aktivnostih vas bomo obveščali. 

Na pomoč!


1 2 3 7