Sodelovanje in povezovanje z različnimi organizacijami tako na domačem kot tujem terenu na Gasilski zvezi Slovenije že od nekdaj predstavlja eno izmed pomembnih nalog pri razvoju organizacije.

Sodelovanje in izvajanje evropskih projektov nam je tako omogočilo, da smo dodali še en vidik v tem pogledu našega poslanstva. Prednosti izvajanja in sodelovanja pri evropskih projektov ne vidimo samo v črpanju sredstev iz evropskega sklada, temveč predvsem dodatne možnosti za razvoj tehnologije, posodobitev orodja in opreme, ki se uporablja v gasilstvu, kot možnost novega ali dodatnega usposabljanja na različnih področjih, razvoj gasilske stroke, pridobitev novih programov, aplikacij, učbenikov in učnih programov, predvsem pa širjenje znanja in izkušenj ter povezovanja z različnimi organizacijami tako doma kot v tujini.

Projekti, pri katerih trenutno sodelujemo:

Projekt »CROSSIT SAFER« je strateški projekt, sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa Interreg Slovenija – Italija 2014 – 2020. Nanaša se na čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Italijo za varnejšo regijo. Kratica »CROSSIT SAFER« je izpeljana iz CROSsborder SI-IT cooperation for SAFEr Region.

Uradna spletna stran projekta: https://www.ita-slo.eu/sl/crossit-safer

Glavni podatki o projektu:

trajanje: 36 mesecev (1. 1. 2019 – 31. 12. 2021)

število partnerjev: 9

o   Civilna zaščita Avtonomne dežele Furlanije–Julijske krajine (vodilni partner)

o   Občina Ajdovščina

o   Gasilska zveza Slovenije

o   Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – gasilska enota Nova Gorica

o   Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana

o   Civilna zaščita dežele Veneto

o   Univerza v Padovi

o   Mestna občina Benetke

o   Občina Postojna

Proračun: 2.932.913,94 evrov,

Proračun ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj): 2.492.976,83 evrov.

 

NAMEN IN CILJI PROJEKTA

Cilji projekta:

 • krepitev institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem javnih organov in ključnih akterjev Civilne zaščite – načrtovanje skupnih rešitev v primeru nesreč;
 • usklajevanje preventivnih ukrepov – krepitev pripravljenosti in odzivov na nesreče.

Glavni neposredni učinki projekta:

 • usklajen čezmejni protokol za harmonizacijo ukrepov v primeru naravnih nesreč na čezmejnem območju,
 • priprava skupnih čezmejnih standardnih operativnih postopkov ukrepanja,
 • večja usklajenost pri reševanju in oblikovanju preventivnih ukrepov,
 • izboljšana pripravljenost in odzivnost enot CZ na naravne in druge nesreče,
 • večje čezmejno sodelovanje med državljani in institucijami programskega območja na področju CZ.

VLOGA GZS NA PROJEKTU

Gasilska zveza Slovenije v projektu aktivno sodeluje kot projektna partnerica. Sodeluje na sestankih ter aktivnostih vseh projektnih partnerjev.

GZS skrbi za izvajanje naslednjih aktivnostih:

 • posodobitev in razširitev Atlasa protipožarnih objektov
 • digitalizacija kart in povezava v informacijski sistem
 • nakup brezpilotnega zrakoplova
 • organizacija in izvedba usposabljanj za uporabo brezpilotnega zrakoplova v gasilski organizaciji, priprava učbenika, učnega programa ter pravilnika za uporabo brezpilotnega zrakoplova v gasilski organizaciji
 • posodobitev in nadgraditev Vulkana ter IPS
 • nakup motornih žag in kompletov osebne zaščitne opreme
 • priprava učnega programa za usposabljanje za zahtevnejša dela z motorno žago, izvedba usposabljanj ter priprava priročnika
 • nakup tabličnih računalnikov za uporabo digitaliziranih kart
 • predstavitve projekta in aktivnosti na Sobri 2020 in Dnevih ZIR 2021

 Finančna struktura GZS:

 • skupna vrednost projekta za GZS: 300.000,00 €
 • prispevek ESRR: 255.000,00 €
 • lastni delež sofinanciranja: 45.000,00 €

Več o projektu kmalu.

V okviru čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško se je leta 2018 začelo delo na dvoletnem projektu ENRAS (ENsuring RAdiation Safety) – izvaja se v okviru programa INTERREG V-A in poteka na čezmejnem območju. Nosilna partnerja projekta sta Institut »Jožef Stefan« in Institut za medicinska istraživanja. Na slovenski strani je partnerica projekta Gasilska zveza Slovenije, kot pridruženi partnerici sodelujeta tudi Uprava RS za jedrsko varnost ter Uprava RS za zaščito in reševanje.

Uradna spletna stran projekta: http://ol.ijs.si/enras/?page_id=42&lang=sl

 

Podatki o projektu:

–          trajanje: 23 mesecev (1. 10. 2018–30. 9. 2020) – zaradi pandemije je projekt podaljšan za +2 meseca, to je do 30. 11. 2020.

–          vodilni in projektni partnerji:

 • Institut »Jožef Stefan«
 • Gasilska zveza Slovenije
 • Institut za medicinka istraživanja i medicinu rada

–          pridruženi partnerji:

 • Uprava Republike Slovenije za zašito in reševanje
 • Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost
 • Hrvatska vatrogasna zajednica
 • Ministrstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Ravnateljstvo civilne zaščite

Skupna vrednost projekta: 85 % sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in 15 % lastnih sredstev – 518.000,00 evrov

 

NAMEN IN CILJI PROJEKTA

Glavni namen projekta ENRAS je izboljšanje pripravljenosti reševalnih enot oz. gasilcev v primeru jedrske in radiološke nesreče ter zagotavljanje ustrezne varnosti pri tovrstnih intervencijah. Cilj projekta je zasnovati in izvesti nov sistem usposabljanja ter podpisati dogovor o vzpostavitvi nove strukture, ki bo spodbujala čezmejno sodelovanje na področju zagotavljanja varnosti v primeru nesreč, ki vključujejo nevarnost radioaktivnega sevanja. Projekt bo v Sloveniji vključil 31 gasilskih enot širšega pomena (GEŠP) s pooblastili za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, ki delujejo na programskem območju, ki obsega statistične regije: pomursko, podravsko, savinjsko, zasavsko, posavsko, jugovzhodno Slovenijo, osrednjo Slovenijo, primorsko-notranjsko ter obalno-kraško. Za GEŠP, ki niso zajete v programsko območje projekta, se bo v prihodnje skušalo zagotoviti podobna usposabljanja.

V Sloveniji so se terenska usposabljanja začela v drugi polovici aprila 2019 na severovzhodu (pomurska regija). Usposabljanje posameznih enot, razdeljeno na dva dela, poteka v prostorih enot. V teoretičnem delu se gasilci seznanijo z osnovnimi znanji s področja radioaktivnega sevanja, med praktičnim delom pa vadijo uporabo merilnikov radioaktivnosti in postopanje v primeru prisotnosti radioaktivnega sevanja. Hkrati s tem poteka dodatno usposabljanje za uporabo detektorjev ChemPro, ki so jih GEŠP prejele od Uprave RS  za zaščito in reševanje.

Tekom projekta so načrtovane tudi skupne vaje slovenskih in hrvaških gasilskih enot, kjer se enote urijo na podlagi različnih scenarijev kot so: požar med izvajanjem industrijske radiografije, posredovanje ob razlitju radioaktivne snovi, nesreča vozila z radioaktivnim tovorkom. Predvidenih je osem skupnih vaj – štiri na Hrvaškem in štiri v Sloveniji.

VLOGA GZS NA PROJEKTU

Gasilska zveza Slovenije v projektu aktivno sodeluje kot projektna partnerica. Sodeluje na sestankih UO, strokovne skupine in drugih internih sestankov, novinarski konferenci ter drugih aktivnostih.

V dogovoru z URSZR je GZS prevzela kooridnacijo GEŠP-ov ter skupaj z IJS načrtuje terminska in skupna usposabljanja. Priprava na skupne vaje poteka v sodelovanju z IJS, IMI, Gasilsko šolo, URSZR, URSJV, ARAO, sodelujejo tudi inštruktorji GZS.

Finančna struktura GZS:

 • skupna vrednost projekta za GZS: 31.000,00 €
 • prispevek ESRR (ERDF): 26.350,00 €
 • lastni delež sofinanciranja: 4.650,00 €