Požarna preventiva je širok pojem, ki vključuje različne dejavnosti z enakim ciljem, in sicer varovanje ljudi, živali, premoženja in okolja.

Namen požarne preventive je v prvi vrsti preprečitev nastanka požara; v primeru nastanka požara pa hitra in varna pogasitev oziroma evakuacija ter v primeru razširitve požara hitro in učinkovito posredovanje gasilskih in drugih služb.

S tem namenom je sprejeta vrsta požarnih predpisov in standardov, ki določajo ukrepe za zagotavljanje kvalitetne požarne varnosti. V osnovi se ti ukrepi delijo na organizacijske, gradbene, tehnične in tehnološke.

Gasilcem so zagotovo v interesu predvsem vsi tisti ukrepi, ki skrbijo, da bodo ustrezno urejeni vsi pogoji za hitro in učinkovito intervencijo. Ta del preventive, ki jo lahko imenujemo tudi gasilska preventiva, skrbi predvsem za to, da bodo ustrezno določene in označene intervencijske poti oziroma površine za gasilce ob zgradbah, ustrezno grajena in vzdrževana hidrantna omrežja, zagotovljeno kvalitetno obveščanje o izrednem dogodku, ustrezno izdelani požarni načrti ipd.

Seveda pa je pomembna naloga gasilcev tudi skrb za šibkejše in nekatere bolj ranljive skupine v naši družbi. Sem spadajo predvsem otroci, starejši, osebe s posebnimi potrebami ipd. Tu smo gasilci aktivni z ozaveščanjem, poučevanjem in usposabljanjem – zavedamo se tega, da lahko vsakdo z ustrezno vzgojo na področju varstva pred požarom pripomore k dvigu nivoja požarne varnosti.

Navedene naloge bomo dosegli, v kolikor se bomo na različne načine vključevali v projekte, katerih namen je zagotavljanje kvalitetne požarne varnosti. To pa lahko izvajamo na različne načine, in sicer s predavanji o preventivnih ukrepih, sodelovanjem na praktičnih vajah evakuacije in demonstracijah gašenja začetnih požarov, preventivnimi in drugimi pregledi oziroma podajanjem strokovnih mnenj in pripomb na izvedene ukrepe požarne varnosti, namenjene za hitro in učinkovito posredovanje.

Ne smemo pa pozabiti tudi na požarno varnost v bivalnih okoljih, kajti tovrstnih požarov je med požari na objektih statistično največ in posledično tudi največ žrtev, zato je potrebno z različnimi akcijami vzpodbujat višjo raven požarne varnosti v bivalnih okoljih predvsem z nasveti, demonstracijami, nastopi v medijih ipd. Enako velja pri požarih na avtomobilih in v podjetjih, kjer smo prav mi tisti, ki lahko strokovno usposobimo občane oziroma zaposlene za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije.

Preventivne vsebine na spletni strani Gasilske zveze Slovenije so namenjene predvsem obveščanju, svetovanju in strokovni podpori, in sicer tako gasilcem, kot ostalim občanom pri izvajanju preventivnih nalog.

ČLANI KOMISIJE

PRIIMEKIMEFUNKCIJA
JugovacSandiPredsednik
JugAlešČlan
KmeclTomažČlan
SvenšekBenjaminČlan
ŠinkovecTadejČlan
ŠtanerMatjažČlan
VeneSilvoČlan

ZAPISNIKI

NAPOTKI ZA GASILCE

SEZNAM GRADIV

 

 

 

ŠT. NAZIV AVTOR DATUM
048 Požar stolpnice Grenfeel Tower Prof. Jose Torero Marec 2023
047 Požarna varnost lesenih objektov Prof. Jose Torero Marec 2023
046 Visoke lesene stavbe – izzivi pri načrtovanju PV Dr. Andrea Lucherini Marec 2023
045 Spremembe organizacijske kulture GE Dr. Aleš Jug Marec 2023
044 Požarni preizkusi lesa – izkušnje in spoznanja Friderik Knez Marec 2023
043 Prikaz gorenja in gašenja baterij URSZR Oktober 2022
042 Varna uporaba sintetičnih penil Dr. Aleš Jug Junij 2022
041 Smernice za zajem požarne vode Gregor Kušar Oktober 2021
040 Vsebina tedna požarne varnosti v ZDA Andrea Vastis Oktober 2021
039 Vloga zavarovalnice na področju požarne varnosti Drago Čelik Oktober 2021
038 Priprava delovišča za varno izvajanje vročih del Marcel Kalan Oktober 2021
037 Pregled večjih požarov v naravi Branko Sojer Oktober 2021
036 Pričakovani požar in požarna obremenitev objektov Dr. Aleš Jug Oktober 2019
035 Evakuacija iz večstanovanjskih objektov Andrej Štremfelj Oktober 2019
034 Zahteve požarne varnosti v večstanovanjskih objektih Mag. Dejan Jurkovič Oktober 2019
033 Vloga upravnika stavb pri zagotavljanju požarne varnosti v večstanovanjskih objektih Rajko Fajmot Oktober 2019
032 Požarna preventiva v domačem okolju Dr. Aleš Jug September 2018
031 Požarna preventiva in objekti spomeniške dediščine Maja Jeglič September 2018
030 Izzivi na področju požarne preventive Dr. Aleš Jug Junij 2018
029 Smernice SZPV Mateja Gris Junij 2018
028 Projektiranje požarne varnosti in elementi požarne preventive Gregor Kušer Junij 2018
027 Požarna preventiva v podjetju Aleksander Draksler Junij 2018
026 Intervencijske in dovozne poti za gasilska vozila Sandi Jugovac September 2017
025 Površine za gasilce – smernice SZPV Damjan Kmetič September 2017
024 Intervencijske poti in površine za gasilce – stanje na terenu Iztok Zajc September 2017
023 Ureditev površin za gasilce v Škofji Loki – primer dobre prakse Nikolaj Kržišnik September 2017
022 Naloge policije in redarstva – primer dobre prakse Sašo Eniko September 2017
021 Naloge lastnikov objektov – primer dobre prakse Andrej Ambrožič September 2017
020 Požarni načrt Mag. Mojca Zupan September 2017
019 Primer ureditve v tujini – intervencijske poti in dostopi Dr. Aleš Jug September 2017
018 Analiza požara stare mestne hiše v Škofji Loki Jaka Sušnik September 2017
017 Intervencijske poti in površine za gasilce Andrej Štremfelj September 2017
016 Predstavitev ogljikovega monoksida – nastajanje in škodljivost Dr. Aleš Jug September 2016
015 Vplivi ogljikovega monoksida na človeka Doc.Dr. Miran Brvar September 2016
014 Določila Pravilnika o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav glede javljalnikov ogljikovega monoksida Jože Kaplar September 2016
013 Predstavitev javljalnikov in njihovo nameščanje Gašper Golob September 2016
012 Požarna varnost v domačem okolju Sandi Jugovac September 2016
011 Evakuacija – splošno Oskar Neuvirt September 2015
010 Sodelovanje gasilcev pri vzpodbujanju vaj evakuacije Sandi Jugovac September 2015
009 Računski prikaz vpliva ovir na tok evakuacije Dr. Aleš Jug September 2015
008 Vloga in pomen analize požarne intervencije Ciril Tomše September 2015
007 Požarni načrt Sandi Jugovac Maj 2014
006 Načrt evakuacije Aleš Jug Maj 2014
005 Izvedba preventivnih dnevov v osnovni šoli Oskar Neuvirt Maj 2014
004 Evakuacija otrok iz šole Stanko Moćnik Maj 2014
003 Evakuacija otrok iz vrtca Ciril Tomše Maj 2014
002 Evakuacija otrok iz vrtca – predstavitev Ciril Tomše Maj 2014
001 Požarna preventiva v industrijskih objektih Dejan Jurkovič Maj 2014

SMERNICE ZA DELOVANJE KOMISIJ ZA PREVENTIVO

KOMISIJA ZA PREVENTIVO V GASILSKIH ZVEZAH

Vloga in naloge

Vloga komisije za preventivo je nudenje strokovne pomoči in svetovanje, izdelovanje strokovnih podlag za načrte, osveščanje in obveščanje, usposabljanje, nadzor in pregled objektov in požarnega okoliša ter opreme in naprav za požarno varnost.
Namen izvajanja nalog komisije je zagotavljanje optimalnih pogojev za hitro in uspešno posredovanje operativne enote ob intervenciji, zmanjševanje števila žrtev zaradi požarov in preprečevanje nastanka požara oziroma učinkovito ukrepanje v primeru požara.

Naloge komisije:
• sodelovanje pri izdelavi požarnih načrtov,
• sodelovanje pri načrtovanju, izvedbi in vzdrževanju površin za gasilce,
• izdelava strokovnih podlag za operativne in druge načrte,
• preventivni pregledi požarno zahtevnih objektov in požarnih okolišev,
• nadzor o ustreznem vzdrževanju opreme in naprav za požarno varnost,
• usposabljanje za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije,
• usposabljanje na področju požarne preventive,
• organizacija požarnih straž,
• osveščanje in obveščanje občanov.

Usmeritve komisije:

Za strokovno in samostojno opravljanje nalog se mora komisija redno usposabljati na strokovnih izobraževanjih ter sodelovati z različnimi službami, kot npr. gozdarji, dimnikarji, policijo, inšpekcijo, ipd.
Predlog sestave komisije GZ:
Predsednik ter najmanj štirje člani.
Osnovna izobrazba članov: najmanj VI. stopnja ter opravljen tečaj za vodjo enot – GČ in specialnost preventivec na nivoju GZS.

KOMISIJA ZA PREVENTIVO V GASILSKIH DRUŠTVIH

Vloga in naloge

Vloga komisije je predvsem osveščanje, obveščanje in pomoč občanom ter preventivni pregledi požarnega okoliša in manj zahtevnih objektov s področja požarne varnosti.
Ostale naloge izvaja po pooblastilu komisije za preventivo gasilske zveze.

Naloge komisije:
• sodelovanje pri izdelavi požarnih načrtov,
• izdelava strokovnih podlag za operativni načrt,
• preventivni pregledi manj zahtevnih objektov in požarnega okoliša,
• pregledi stanja hidrantnega omrežja ter intervencijskih poti in površin,
• osveščanje, obveščanje in pomoč občanom.

Predlog sestave komisije PGD:
Predsednik ter najmanj dva člana.
Osnovna izobrazba članov: najmanj V. stopnja tehniške smeri ter opravljen tečaj za vodjo enote – NGČ in specialnost preventivec na nivoju GZ.

KOMISIJA ZA PREVENTIVO CTIF

Komisija za preventivo pri CTIF je bila ustanovljena leta 2001 z namenom:

  • oceniti tveganja povezana s požarom in predlagati ustrezne ukrepe za preprečevanje požara
  • preučiti požarno varnost in predlagati rešitve za različne vrste objektov
  • razumeti glavne vzroke in posledice požarov ter razviti ukrep za njihovo preprečevanje
  • ovrednotiti tveganja za gasilce in predlagati preventivne ukrepe
  • analizirati in izboljšati pravila ravnanja, smernic in standardov za požarno varnost in preprečevanje požara