Kongres je najvišji organ GZS za volitve, programske usmeritve in manifestacijo. Sestaja se vsakih pet let. Kongres je sklepčen, če je prisotnih več kot 2/3 izvoljenih delegatov. O sklepih odloča z večino glasov prisotnih delegatov.

Kongres GZS:
1. sprejme Poslovnik o svojem delu;
2. obravnava in sprejema poročilo Upravnega odbora o izvajanju programskih usmeritev GZS;
3. sprejema programske usmeritve GZS;
4. voli Upravni odbor, Poveljstvo, Nadzorni odbor, Arbitražo, predsednika in poveljnika GZS.

Kongres sestavljajo delegati z glasovalno pravico in delegati brez pravice do glasovanja.

Delegate z glasovalno pravico imenujejo organi GZ po naslednjih kriterijih:
1. vsaka GZ, ki vključuje do 15 PGD in PIGD, ima 1 delegata;
2. vsaka GZ, ki vključuje od 16 do 30 PGD in PIGD, ima 2 delegata;
3. vsaka GZ, ki vključuje od 31 do 45 PGD in PIGD, ima 3 delegate;
4. vsaka GZ, ki vključuje nad 45 PGD in PIGD, ima 4 delegate.

Delegati z glasovalno pravico so tudi predsednik Mladinskega sveta, predsednica Sveta članic in predsednik Sveta veteranov.

Delegati brez pravice glasovanja:
1. člani Upravnega odbora, razen predsednikov svetov iz prejšnjega odstavka;
2. člani Poveljstva;
3. člani Nadzornega odbora;
4. člani Arbitraže;
5. častni funkcionarji GZS;

razen, če so za delegate imenovanji s strani organov GZ.


Dobitniki priznanj Matevža Haceta so vabljeni na slavnostni del Kongresa.

18. KONGRES GZS - ŽALEC, 6. - 7. OKTOBER 2023

17. KONGRES GZS - PTUJ, 17-18 MAJ 2018