Kongres je najvišji organ GZS za volitve, programske usmeritve in manifestacijo. Sestaja se vsakih pet let. Kongres je sklepčen, če je prisotnih več kot 2/3 izvoljenih delegatov. O sklepih odloča z večino glasov prisotnih delegatov.

Kongres GZS:
1. sprejme Poslovnik o svojem delu;
2. obravnava in sprejema poročilo Upravnega odbora o izvajanju programskih usmeritev GZS;
3. sprejema programske usmeritve GZS;
4. voli Upravni odbor, Poveljstvo, Nadzorni odbor, Arbitražo, predsednika in poveljnika GZS.

Kongres sestavljajo izvoljeni delegati, ki jih izvolijo najvišji organi GZ po naslednjih kriterijih:
1. vsaka GZ, ki vključuje do 15 PGD in PIGD, ima 1 delegata;
2. vsaka GZ, ki vključuje od 16 do 30 PGD in PIGD, ima 2 delegata;
3. vsaka GZ, ki vključuje od 31 do 45 PGD in PIGD, ima 3 delegate;
4. vsaka GZ, ki vključuje nad 45 PGD in PIGD, ima 4 delegate.

Mladino, članice in veterane zastopajo po trije predstavniki, ki jih med svojimi člani izvolijo posamezni sveti GZS.

Na Kongresu sodelujejo kot delegati brez pravice glasovanja:
1. člani Upravnega odbora,
2. člani Poveljstva,
3. člani Nadzornega odbora,
4. člani Arbitraže,
5. častni funkcionarji GZS,
6. dobitniki priznanja Matevža Haceta,
7. predstavniki poklicnih gasilskih organizacij.

18. KONGRES GZS - 2023

17. KONGRES GZS - PTUJ, 17-18 MAJ 2018