Gasilska oprema in tehnika sta eni od bistvenih kategoriji gasilske organizacije. Pomembni sta tako v smislu zaščite gasilcev ter kakovosti posredovanja na intervencijah, kot tudi v smislu zunanje oz. celostne podobe.

Če se osredotočimo na zaščito gasilcev ter kakovosti gasilskega posredovanja na intervencijah, ob dobri usposobljenosti gasilca zelo pomembno, da je je ustrezno zaščiten pred zunanjimi vplivi ter da ima na razpolago ustrezno gasilsko tehniko s katero bo posredoval.

Ko nismo na praktičnih usposabljanjih in intervencijah, pa se srečujemo na raznih svečanih prireditvah, tekmovanjih ter teoretičnih usposabljanjih, kjer uporabljamo gasilsko uniformo in gasilsko delovno obleko.

V času usposabljanj uporabljamo gasilsko zaščitno in reševalno opremo, ki mora biti tipizirana in v skladu z veljavnimi evropskimi standardi.

Iz razlogov zagotovitve enega in drugega imamo veljavne standardi Gasilske zveze Slovenije, ki nam na področju gasilske uniforme in gasilske delovne obleke zagotavlja enotno zunanjo podobo, na področju zaščite gasilca in ustreznosti opreme ter gasilskih vozil pa tipizirano opremo in tehniko, ki je v skladu z evropskimi normativi.

SEZNAM VELJAVNE TIPIZIRANE ZAŠČITNE OPREME IN GASILSKE UNIFORME

TIPIZACIJE IN STANDARDI KAKOVOSTI GZS

Tipizacija osebne opreme gasilca in gasilske zaščitne opreme ni sama sebi namen in pomeni preverjanje kvalitete posameznega izdelka.

Na spletni strani so objavljene zahteve za posamezni izdelek. Če želi kdo od proizvajalcev dobiti potrditev na Komisiji za tehniko mora te zahteve tudi izpolniti. V sled tega mora dokazati, da je njegov izdelek izdelan v skladu z zahtevami EN standarda oziroma v skladu z zahtevami tehničnega opisa.

Velikokrat se dogaja, da na podlagi pregledov ugotavljamo, da katera od opreme ni primerna za uporabo v gasilski organizaciji in se zavrne. Ta oprema se tako ne umesti na seznam tipizirane opreme.

S sofinanciranjem gasilske zaščitne in reševalne opreme se je osveščenost »gasilske javnosti« in prodajalcev bistveno izboljšala. Tipizacija se je utrdila in še povečala svoj namen. V bodoče bo potrebno še več pozornosti usmeriti v kvaliteto nadzora gasilskih uniform in delovnih oblek, kjer občasno še zasledimo odstopanje od zahtev.

Kot kupci se moramo tudi gasilci obnašati odgovorno in od prodajalcev zahtevati kvaliteto, ki jo morajo dokazovati s svojimi izdelki in dokumentacijo, ki izkazuje ustreznost z veljavno tipizacijo.

Tipizacija gasilskih vozil velja za vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih organizacij. Sprejme jo Poveljstvo Gasilske zveze Slovenije na predlog Komisije za tehniko. Nova tipizacija gasilskih vozil je bila potrjena dne 28.9.2021 na 22. seji Poveljstva Gasilske zveze Slovenije.

Tipizacija zaščitne opreme zajema:

  • gasilsko zaščitno obleko
  • gasilsko zaščitno obleko za gašenje požarov v naravi
  • gasilsko zaščitno čelado
  • gasilsko zaščitno čelado za gašenje požarov v naravi
  • gasilsko zaščitno čelado za tehnično reševanje
  • gasilski pas
  • gasilske zaščitne rokavice
  • gasilske zaščitne škornje tip 1 in tip 2
  • izolirni dihalni aparat

Delovna obleka je po kroju prilagojena prostovoljnim gasilcem in gasilkam, in zajema:

  • bluzo, hlače in kapo
  • polo majico s kratkimi in dolgimi rokavi
  • pulover
  • prehodno vetrovko
  • letne nogavice in zimske dokolenke
  • zimsko kapo
  • vetrne podhlače
  • pas

Standard se nanaša na funkcijsko označevanje gasilskih vodij na intervencijah.
Tipizacija barvnega označevanja se sklicuje na uveljavljene smernice IPS-ja
(Intervencijsko poveljniškega sistema) in Operativne taktične postopke (OTP).
Sistem označevanja strukture poveljevanja na intervenciji je pomemben sestavni del
»sistema vodenja intervencije«. Označevanje je v prvi vrsti namenjeno ustreznemu
prepoznavanju sodelujočih tako v vertikalni (nadrejeni – podrejeni) kot tudi horizontalni
liniji (sodelujoči istega ranga) ter prepoznavanju udeležencev drugih služb in
organizacij, ki se istočasno pojavljajo na istem mestu.

Standard kakovosti gasilske uniforme zajema naslednje artikle:

  • suknjič, hlače in krilo
  • srajce in bluze
  • šapko in klobuček
  • kravato
  • pas
  • pulover
  • nogavice
  • plašč in vetrovko
  • šal
  • rokavice

Gasilci oblečeni v uniformo predstavljamo svojo organizacijo in ji izkazujemo spoštovanje predvsem s primernim in pravilnim načinom nošenja. Z namenom, da bo izgled uniformiranih gasilcev usklajen in skladen s pravili nošenja, je Gasilska zveza Slovenije izdala krajša navodila v obliki zloženke, plakata in videa: »Pravilno nošenje gasilske uniforme«.

Standard kakovosti zajema opise in karakteristike za:

  • čine
  • oznake položajnih funkcij
  • znak za kapo
  • znak pripadnosti
  • oznako veterana
  • pletenico za praporščaka

GASILSKA VOZILA

Pred nakupom podvozja oz. gasilskega vozila je potrebno pri Gasilski zvezi Slovenije pridobiti mnenje o ustreznosti podvozja. Mnenje podaja informacijo ali je podvozje ustrezno za predelavo v posamezno vrsto gasilskega vozila, pri njegovi izdaji pa se upoštevajo parametri iz tipizacije gasilskih vozil. Po končani predelavi se izvede pregled gasilskega vozila, s katerim se ugotavlja skladnost celotnega gasilskega vozila z veljavno tipizacijo gasilskih vozil, kar je eden od pogojev za uspešno registracijo gasilskega vozila.

Mnenje o ustreznosti podvozja se izda na osnovi izpolnjenega obrazca, ki se izpolnjen pošlje po pošti ali elektronski pošti na Gasilsko zvezo Slovenije. V kolikor namerava gasilsko društvo z vozilom sodelovati v razpisu za sofinanciranje gasilske opreme, na vlogi izpolni tudi potrebne podatke za izdajo mnenja o upravičenosti do sofinanciranja iz naslova razpisa za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme. Mnenje o upravičenosti do sofinanciranja bo izdano ločeno od mnenja o ustreznosti podvozja.

Pregledi gasilskih vozil se izvajajo skladno s poslovnikom za pregled gasilskega vozila.

Pregled gasilskega vozila se plača skladno z veljavnim cenikom pregledov gasilskih vozil. Za izvedbo pregleda mora prodajalec oz. izvajalec predelave vozila v gasilsko vozilo, deset dni pred pregledom na Gasilsko zvezo Slovenije poslati prijavo za pregled. Kot prijava se smatra prevzemni zapisnik z izpolnjenimi osnovnimi podatki s priloženim mnenjem o ustreznosti podvozja,  ki se predeluje v gasilsko vozilo, ter priloženim zapisnikom o kakovostnem pregledu izdelanega vozila in vgrajene opreme. Na pregledu mora biti prisoten predstavnik naročnika gasilskega vozila.

Če je na pregledu ugotovljeno, da gasilsko vozilo ni popolnoma končano ali pa ni skladno s tipizacijo gasilskih vozil, se to zapiše v zapisnik. V takem primeru ter se po postopkih poslovnika izvede ponovni (drugi) pregled, ki pa je plačljiv po veljavnem ceniku in je breme izdelovalca nadgradnje oz. predelave gasilskega vozila.

Če gasilsko društvo pridobi podarjeno gasilsko vozilo iz tujine se dovoli njegova homologacija do starosti 25 let. Da je vozilo res podarjeno je potrebno jamčiti in dokazati s pisno izjavo. Pred homologacijo je potrebno opraviti pregled gasilskega vozila s strani Gasilske zveze Slovenije. Vozilo naj bo opremljeno po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije. Smiselno enako velja tudi pri nakupih rabljenih gasilskih vozil iz tujine.

Zakon o cestninjenju določa nekatere izjeme glede obveznosti plačila cestnine. Kot je določeno v njegovem 9. členu, se cestnina ne plača za vozila s prednostjo, kamor spadajo tudi gasilska vozila. Vozila s prednostjo so torej vsa vozila, ne glede na državo registracije, ki so opremljena s posebnimi opozorilnimi svetilkami po predpisih, ki urejajo pravila cestnega prometa, ali ki v skladu s temi predpisi uporabljajo posebne svetlobne in zvočne znake pri opravljanju nujnih nalog.

 

Gasilska vozila cestninskega razreda 1, 2A IN 2B (vozila z NDM do 3,500 kg):

Gasilska vozila cestninskega razreda 1, 2A in 2B (vozila z NDM do 3.500 kg) ne potrebujejo e-vinjete, vendar pa morajo biti pred začetkom uporabe cestninske ceste registrirana v sistem e-vinjete. Registracijo vozil s prednostjo v sistem elektronske vinjete gasilska organizacija opravi preko spletnega portala (potrebna je registracija).

Gasilska vozila z NDM nad 3.500 kg:

Gasilska vozila z NDM nad 3.500 kg morajo biti registrirana v sistem DarsGo. Podatke za oprostitev plačila cestnine gasilska organizacija odda na Gasilsko zvezo Slovenije na e-naslov dusan.vizintin@gasilec.net s prilogo obojestranske kopije prometnega dovoljenja.

PREGLEDI GASILSKE OPREME

PREGLED GASILSKE UNIFORME IN ZAŠČITNE OPREME SKLADNO S TIPIZACIJO GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE

Komisija za tehniko je pristojna za preglede vzorcev gasilske uniforme, osebne opreme in osebne zaščitne opreme skladno z zahtevami tipizacije. Preglede vzorcev  uniforme in opreme bo komisija izvajala v vnaprej določenih terminih, zato morajo vsi zainteresirani ponudniki le to dostaviti pred datumom, določenim za pregled.

Oprema z vlogo se dostavi na sedež Gasilske zveze Slovenije. Vsaka vloga mora biti opremljena s spremnim dopisom, kjer mora biti jasno naveden naziv vzorca gasilske uniforme ali opreme, ki je predmet pregleda, z vsemi zahtevanimi prilogami, ki jih definira posamezna tipizacija (certifikati, testna poročila, navodila za uporabo, izjave o skladnosti, tehnični listi tkanin, rezultati testiranj, itd.). Vlogi mora biti priložen tudi vzorec, ki se po končani obravnavi vrne vlagatelju. V sled napisanega morajo biti posamezni vlogi priložene tudi fotografije dotične opreme, ki se pregleduje.

Komisija bo po opravljenem pregledu o zadevi izdala mnenje z ugotovitvami.

 

TERMINI PREGLEDOV V LETU 2024

V letu 2024 so predvideni štirje termina za preglede, in sicer:

 • Četrtek, 22.2.2024 (rok za dostavo opreme najkasneje do ponedeljka 19.2.2024)
 • Četrtek, 25.4.2024 (rok za dostavo opreme najkasneje do ponedeljka 22.4.2024)
 • Četrtek, 26.9.2024 (rok za dostavo opreme najkasneje do ponedeljka 23.9.2024)
 • Četrtek, 28.11.2024 (rok za dostavo opreme najkasneje do ponedeljka 25.11.2024)

Več informacij na telefonski številki 051 300 200.

CENIK GASILSKIH STORITEV

Cenik gasilskih storitev se uporablja kot pripomoček za oblikovanje cen gasilskih storitev in ocen stroškov intervencij ter ni zavezujoč. Sprejet je bil 29. 1. 2024 na 3. seji Poveljstva Gasilske zveze Slovenije in velja do preklica. Cene so v eurih brez DDV.