Namen delovanja GZS je, da kot najvišja oblika povezovanja PGD, PIGD in njihovih zvez uresničuje skupne in posebne interese članic na področju gasilstva, opredeljenega v strategiji delovanja GZS, in opravlja naloge, za katere jo pooblasti država.

Cilji delovanja GZS so:

1. zagotavljati strokovno usposobljenost in usklajen razvoj članic za učinkovito požarno varnost v državi;

2. skrbeti za organiziranost svojih članic in status gasilca;

3. zagotavljati povezovanje gasilstva v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v državi;

4. zagotavljati mednarodno povezovanje z drugimi gasilskimi organizacijami v svetu;

5. zagotavljati ohranjanje gasilskih vrednot in tradicije, spoštovanje osebnosti članov in dobrih medsebojnih odnosov kot pomembne vrednote društvenega življenja;

6. opravljati naloge gasilstva kot dejavnost, ki je v javnem interesu in je humanitarne narave