Namen delovanja GZS je, da kot najvišja oblika povezovanja PGD, PIGD in njihovih zvez uresničuje skupne in posebne interese članic na področju gasilstva, opredeljenega v strategiji delovanja GZS, in opravlja naloge, za katere jo pooblasti država.

Cilji delovanja GZS so:

  • zagotavljati strokovno usposobljenost in usklajen razvoj članic za učinkovito požarno varnost v državi;
  • skrbeti za organiziranost svojih članic in status gasilca;
  • zagotavljati povezovanje gasilstva v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v državi;
  • zagotavljati mednarodno povezovanje z drugimi gasilskimi organizacijami v svetu;
  • zagotavljati ohranjanje gasilskih vrednot in tradicije, spoštovanje osebnosti članov in dobrih medsebojnih odnosov kot pomembne vrednote življenja;
  • opravljati naloge gasilstva kot dejavnost, ki je v javnem interesu in je humanitarne narave