REVIJA GASILEC

Slovenski gasilci smo lahko upravičeno ponosni na svoje glasilo – celo veliko bolj, kot se tega vsakodnevno zavedamo. Glasilo Gasilec namreč sodi med tri najstarejše periodike na Slovenskem, ki izhajajo še danes. Leta 1895 je začel izhajati Planinski vestnik, dve leti kasneje sta se mu pridružila Čebelar in Gasilec

Gasilec je zgled stanovskega glasila. Povezuje prostovoljno in poklicno gasilstvo ter prispeva h krepitvi dobre organiziranosti in usposobljenosti gasilskih enot ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Poleg vsebin, pomembnih za člane gasilskih organizacij in strokovnjake s tega področja, plemenito in družbeno odgovorno nagovarja tudi druge bralce. V branje ponuja zanimive teme s področij zaščite, reševanja, preventivnega delovanja in ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah. S tem prispeva k večji ozaveščenosti o pomenu varnosti in naše skupne odgovornosti za varno prihodnost posameznikov in skupnosti kot celote.

Prvi poskusi za izdajanje gasilskega glasila segajo  daleč v preteklost. Leta 1892 so na Reki na zasebno pobudo začeli izdajati skupno glasilo hrvaških in slovenskih gasilcev, vendar je v dveh letih izšlo le nekaj številk.

Prelomni dogodek na poti do gasilskega glasila na Slovenskem se je zgodil na občnem zboru Deželne zveze kranjskih gasilnih društev leta 1896, ko je bila izrečena pobuda o izdajanju strokovnega gasilskega lista. Da bi idejo udejanjili, se je 26. decembra 1896 na prvi seji sestal odbor, ki je začel pripravljati prvo številko glasila z imenom Gasilec – izšla je 6. februarja 1897. Glasilo je izšlo kot časopis, njegov prvi urednik je bil Fran Ks. Trošt, nadučitelj na Igu pri Ljubljani. Okoliščine in namen izdajanja gasila so pojasnili kar v uvodniku prve številke, kjer so zapisali: »Tovariši! Ustrezajoč želji, izraženi na zadnjem občnem zboru zaveze, sklenil je novoizvoljeni odbor na svoji prvi seji dne 26. decembra preteklega leta izdajati lastno strokovno glasilo …« Zadnji stavek uvodnika: »List izhaja zaradi vas in naše skupne stvari; podpirajte ga pridno s stvarnimi dopisi o gasilskih zadevah, drugih vprašanj pa se ogibajte, ker ni zanje v njem prostora,« lahko štejemo že za del vsebinske zasnove glasila, ki je v zgodovini doživljalo spremembe, zanesljivo pa lahko trdimo, da večino takrat zastavljenega poslanstva glasilo opravlja – seveda v povsem spremenjenih razmerah – še danes.

Gasilec je z rednim izhajanjem in vse bolj pestro vsebino postal nepogrešljiv posrednik novih tehničnih spoznanj, informator o kvaliteti orodja in opreme, kronist društvenega življenja, prireditev in proslav, sklepov najvišjih gasilskih organov itd. Med prvo svetovno vojno je izhajal enkrat, dvakrat in največ trikrat letno, od leta 1920 do leta 1925 štirikrat letno, nato do leta 1933 šestkrat letno. Med leti 1934 in 1939 je prvič izhajal kot mesečnik.

Leta 1935 in 1936 je Gasilec prvič spremenil obliko in bil opremljen z vezavo, leta 1937 pa je imel prvič dvobarvni ovitek. Leta 1941 so izšle redno prve tri mesečne številke. Po začetku vojne aprila 1941 je v tako imenovani Ljubljanski pokrajini izšla še zadnja – 4. številka Gasilca. Z njo je bilo konec gasilskega tiska vse do leta 1947.

Po 2. svetovni vojni je bil Gasilec preimenovan v Gasilski vestnik in je prvič izšel kot dvojna številka konec februarja 1947. Kot izdajatelj je bilo zapisano Ministrstvo za notranje zadeve LR Slovenije, urednik pa je bil Srečko Dimec.

Po sprejetju Zakona o gasilskih društvih je bila 2. oktobra 1949 ustanovljena Gasilska zveza LR Slovenije, ki je prevzela skrb za gasilski tisk, še posebej za Gasilski vestnik. Urednik Srečko Dimec je postal podpredsednik Zveze in najožji sodelavec predsednika Matevža Haceta. Gasilski vestnik je postal glasilo organizacije, njeno ogledalo, odsev časa in razmer, v katerih se je razvijalo gasilstvo na Slovenskem.

Med leti 1972 in 1991 je bila v ospredju bitka za pridobivanje čim večjega števila naročnikov, ki je svoj vrh dosegla leta 1987 z naklado 40.120 izvodov.

Leta 1992 se je glasilo preimenovalo v revijo Gasilec in dobilo današnji format – 20×28,5 cm. Od takrat dalje izhaja revija 10-krat letno, od tega izideta dve številki v dvojnem obsegu.

O velikem pomenu gasilskega glasila za razvoj gasilske organizacije pričajo tudi visoka priznanja oz. odlikovanja, ki jih je prejelo gasilsko glasilo:

  • RED ZA ZASLUGE ZA NAROD S SREBRNIMI ŽARKI (SFRJ), leta 1972;
  • GASILSKA ZVEZDA 1. STOPNJE (SFRJ), leta 1981;
  • ZLATI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE, leta 2007;
  • LISTINA ZAHVALE GZ SLOVENSKE KONJICE, leta 2017;
  • PLAKETA CIVILNE ZAŠČITE, leta 2017;
  • RED ZA ZASLUGE, leta 2018.

NAROČILO REVIJE / NAROČILO KOMERCIALNE OBJAVE

IZDANE ŠTEVILKE REVIJE GASILEC IN NJIHOVA VSEBINA

Gasilec – glasilo gasilcev Slovenije – izide 10-krat na leto, številki julij/avgust in november/december sta dvojni. Za pestrost vsebin v posameznih številkah revije skrbi Uredništvo, ki ga sestavljajo Blaž Račič (urednik), mag. Matjaž Klarič, Darko Muhič, Boštjan Triler, Tatjana Mohorko in Tomaž Kučič.

STROKOVNE VSEBINE