USPEŠNO PRVO ZASEDANJE NOVIH ORGANOV GZS

Skupna seja organov Gasilske zveze Slovenije je potekala v petek in soboto, 27. in 28. oktobra 2023, v prostorih Thermane Laško.

V petek se je ob 17. uri začelo skupno delovno srečanje, ki sta ga otvorila Janko Cerkvenik in Zvonko Glažar, predsednik in poveljnik GZS, v nadaljevanju pa je predsednik predstavil ključne akte GZS. Sledila je obravnava Programskih usmeritev in priprava strategije dela za mandatno obdobje 2023–2028, kar je predstavila dr. Janja Kramer Stajnko, namestnica predsednika GZS.

V soboto zjutraj sta se ob 7.30 uri začeli ločeni seji Nadzornega odbora in Arbitraže GZS, skupni del pa se je začel ob 8.15 uri.

Predsednik je po otvoritvi poročal, da je bila na 1. seji Nadzornega odbora izvoljena Martina Živič za predsednico Nadzornega odbora GZS.

Nato sta prisotne nagovorila Marko Šantej, župan Občine Laško in Matjaž Centrih, predsednik GZ Laško.

Predstavitev in način sodelovanja z URSZR je opravil Leon Behin, generalni direktor URSZR, ki je predstavil tudi aktualnosti.

Mag. Miloš Bizjak, namestnik glavnega inšpektorja, pa je predstavil način sodelovanja z Inšpektoratom za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Po predstavitvi poteka revizije na Gasilski zvezi Slovenije sta MMag. Suzana Kralj in Adriana Cividini, vodji za splošno in operativno področje v strokovni službi GZS, predstavili financiranje, osnovna sredstva, sklep o povračilih stroškov, druge aktualnosti ter predstavitve Strokovne službe GZS.

Predstavitev dela CTIF in sodelovanje je nato opravil Milan Dubravac, predsednik CTIF.

Sledilo je zasedanje 1. skupne seje Upravnega odbora in Poveljstva GZS.

Po potrditvi dnevnega reda sta bila obravnavana in sprejeta Poslovnika o delu Upravnega odbora in Poveljstva GZS.

Predsednik Janko Cerkvenik je podal informacijo o poteku XVIII. Kongresa GZS in sledila je kratka razprava.

V nadaljevanju sta bila za mandatno obdobje 2023-2028 imenovana podpredsednika, člani pa so bili seznanjeni tudi z ostalimi imenovanji:

Podpredsednika GZS: Franc Bradeško, Martin Lužar.

Kolegij GZS: Janko Cerkvenik, Zvonko Glažar, dr. Janja Kramer Stajnko, Tomaž Vilfan, Franc Bradeško, Martin Lužar, Marko Adamič, Klemen Repovš.

Nacionalni odbor CTIF: Janko Cerkvenik, Zvonko Glažar, dr. Janja Kramer Stajnko, Tomaž Vilfan, Milan Dubravac.

Predsedniki delovnih teles UO GZS:

 • Komisija za zgodovino požarnega varstva in gasilstva ter kulturne dejavnosti: Franc Bradeško;
 • Komisija za priznanja in odlikovanja: Alojz Jalovec;
 • Komisija za informatiko: Marko Simšič;
 • Komisija za statusna vprašanja: Mag. Dejan Jurkovič;
 • Komisija za časopisno-založniško dejavnost: Ivan Jezernik;
 • Nacionalni odbor CTIF Slovenije: Janko Cerkvenik.

V prihodnje bo skladno s programskimi usmeritvami imenovana nova Komisija za promocijo, protokol in stike z javnostmi.

Predsedniki stalnih komisij Poveljstva GZS:

 • Komisija za usposabljanje: Anže Bitenc;
 • Komisija za preventivo: Sandi Jugovac;
 • Komisija za požare v naravi: Marko Adamič;
 • Komisija za tekmovanja: Andrej Grgovič;
 • Komisija za nevarne snovi: Tomaž Vilfan;
 • Komisija za tehniko: Klemen Repovš;
 • Komisija za reševanje na vodi in iz vode: Gašper Janežič;
 • Komisija za industrijsko gasilstvo: Miro Brezovnik;
 • Komisija za enote širšega pomena: Miha Vencelj.

V prihodnje bo skladno s programskimi usmeritvami imenovana nova Komisija za raziskave, razvoj in evropske projekte.

V nadaljevanju poteka seje je poveljnik GZS izdal pooblastilo za vodenje strokovne službe do 1. 1. 2024 predsedniku Janku Cerkveniku.

Članom starih komisij in Uredništvu Gasilca se je do imenovanja novih podaljšal mandat zaradi opravljanja aktualnih nalog.

Imenovana je bila Delovna skupina za sistemizacijo delovnih mest v strokovni službi GZS: člani Kolegija in Saša Mevec Pušnik.

Predsednik je člane obvestil, da bo do naslednje seje pripravljen spisek aktualnih pogodb s pravnimi in fizičnimi osebami ter predlog za aktualizacijo.

Sprejeto je bilo, da se na Plenumu GZS dne 6. 4. 2024 v Ormožu imenuje prejšnjega poveljnika GZS Francija Petka v častnega poveljnika GZS.

Predsednik je člane seznanil, da bo v dneh 12. in 13. 1. 2024 v Rogaški Slatini potekal tradicionalni posvet predsednikov in poveljnikov GZ.

Strokovna ekskurzija za člane organov bo od 17. do 19. 11. 2023, drugo leto pa je planirana strokovna ekskurzija v Trentino, kjer bo v dneh 21.-28. 7. 2023 potekala mladinska olimpijada.

Poveljnik Zvonko Glažar je nato predstavil aktualne zadeve iz operativnega področja, sledilo pa je še nekaj pobud in vprašanj s strani članov.

Išči

+