Spodaj so zbrani odgovori na najpogostejša vprašanja naslovljena na GZS

Kako pridobiti račun za črpalke in gasilsko opremo, ki je stara 20 let in več?

Vsako leto delamo popis opreme v PGD in poročamo upravnemu/občnemu zboru o stanju opreme. V primeru, da nimate računa, pošljite podpisan in žigosan inventurni zapisnik ali izpis iz registra osnovnih sredstev.

Na kakšen način uveljavljati uničeno opremo, ki je bila pridobljena s strani občine/države – in zanjo nimamo računa, imamo zgolj reverz (primer: radijske postaje, suhe obleke itd.)?

Priložite podpisan in žigosan  reverz oziroma donatorsko pogodbo.

Kako uveljavljati drobni inventar kot so škornji in podobno, ki ni šteto v registru osnovnih sredstev?

Vsako leto delamo popis opreme v PGD in poročamo upravnemu/občnemu zboru o stanju opreme. V primeru, da nimate računa oziroma izpis iz registra osnovnih sredstev, pošljite podpisan in žigosan inventurni zapisnik.

Iz kje mora izhajati izpis iz registra osnovnih sredstev ali zadostuje izpis iz Vulkana?

Register osnovnih sredstev imajo računovodje.

Sicer pa vsako leto delamo popis opreme v PGD in poročamo upravnemu/občnemu zboru o stanju opreme. V primeru, da nimate računa oziroma izpis iz registra osnovnih sredstev, pošljite podpisan in žigosan inventurni zapisnik.

Izpis iz Vulkana tokrat ne zadostuje, saj Evidenčni list  v trenutni verziji ne omogoča izpisa vseh potrebnih elementov.

Kot navajate v dopisu, je potrebna predložitev knjigovodskih listin o obstoju opreme. Se to razume, da morajo društva predložiti ali izpis iz osnovnih sredstev ali inventurni zapisnik ali stari račun. Ali to drži?

Da.

Kaj narediti z računi za novo opremo, ki ima zares dolg rok dobave? Govorimo recimo o električnih agregatih, muljnih črpalkih, ki imajo rok dobave tudi 12 mesecev. Dobavitelji kršijo zakon, če izdajo račune pred dobavo opreme nekateri dobavitelji ne želijo oz. ne izdajo računa pred dobavo. Kako naj gasilska društva do 10. 11. 2023 predložijo račune za nabavljeno opremo v tem primeru?

Velja tudi avansni račun (račun za plačano naročeno blago) in potrditev naročila s strani dobavitelja.

Kdo garantira, da bodo društva zares dobila povrnjena vsa sredstva za naročila, ki jih oddajajo? Pri nekaterih naročilih gre tudi za vrednosti nad več 10.000 EUR, društva pa denarja za zalagati nimajo?

Sredstva za prijavljeno poškodovano opremo so zagotovljena do višine prijavljene vrednosti v ročnem vnosu. V kolikor boste predložili vsa ustrezna dokazila, jih bo komisija pregledala, in  bodo sredstva do dokazljive in prijavljene vrednosti tudi izplačana. Dokumentacijo z vlogo pošljite čim prej, da bomo lahko čim prej pripravili in poslali pogodbo, ki jo boste nato podpisano in žigosano hitro vrnili, nato boste prejeli sredstva.

V kolikšnem času bo GZS ta sredstva nakazala društvom?

Čim hitreje po prejemu in pregledu vloge in dokazil bodo pripravljene pogodbe, ki jih boste nato podpisane in žigosane hitro vrnili in nato boste prejeli sredstva.

Kaj pomeni, če je društvo npr. uničeno črpalko ocenilo na 1.000 EUR, dejanska vrednost pa je 800 EUR? Se bo obračunala nova vrednost?

Obračunala se bo nova – dejansko plačana vrednost, vendar največ do prijavljene vrednosti v ročnem vnosu.

Večina društev je posredovala vrednosti poškodovane opreme z 22 % DDV, sedaj pa ima kar nekaj opreme 5 % DDV. Vrednosti poškodovane opreme bodo torej napačne, kaj v tem primeru?

Upoštevali bomo vrednost iz računa , vendar največ do prijavljene vrednosti v ročnem vnosu.

Zakaj se za prehrano računa povprečnina, če PGD izkazuje z računi nabavljeno prehrano?

S strani države smo dobili odobren pavšal za malico v višini 7 EUR na gasilca na dan.

Limit mora bit navzgor določen, sicer bi bile cene malice lahko tudi previsoke. Gre za malico za samooskrbo, na terenu je bila ob poplavah – državni načrt – malica zagotovljena.

Za intervencije ob neurjih ni bil aktiviran državni načrt, ampak je država glede na obseg sprejela enaka merila za povračilo intervencijskih stroškov kot v primeru aktiviranja državnega načrta.

Veliko opreme, katera je bila uničena, se je nabavila preko skupnih nabav ali nabav sponzorjev/donatorjev, zato PGD-ji nimajo ustreznih računov.

V takih primerih pošljite podpisano in žigosano donatorsko pogodbo ali drug dokument, ki izkazuje predajo/prejem opreme v PGD.

Del opreme se je nabavilo tudi preko kompletne nabave vozila (nadgradnja) in ni ločenega računa za posamezen kos opreme.

V takih primerih pošljite podpisano in žigosano izjavo, da je bila oprema del nadgradnje določenega tipa gasilskega vozila, priložite tudi račun vozila ali izpis iz registra osnovnega sredstva.

Problem je tudi dobiti nov račun za nabavo nadomestne opreme, ker bo oprema nabavljena šele v decembru ali šele naslednje leto. Če želimo dobiti račun za nedobavljeno opremo je možnost samo avansni račun, kateri ima za posledico takojšnje plačilo (zalaganje denarja PGD-jev-likvidnost).

Velja tudi avansni račun (račun za plačano naročeno blago) in potrditev naročila s strani dobavitelja.

Sredstva za prijavljeno poškodovano opremo so zagotovljena do višine prijavljene vrednosti v ročnem vnosu.

V kolikor boste predložili vsa ustrezna dokazila, jih bo komisija pregledala, in  bodo sredstva do dokazljive in prijavljene vrednosti tudi izplačana. Dokumentacijo z vlogo pošljite čim prej, da bomo lahko čim prej pripravili in poslali pogodbo, ki jo boste nato podpisano in žigosano hitro vrnili, nato boste prejeli sredstva.

Predlog je, da za izplačilo sredstev zadostuje račun za novo opremo ali predračun za dobavo le-te.

Vaš predlog je lahko tak, vendar moramo zagotoviti račune ali avansne račune s potrdilom naročila s strani dobavitelja.

Na podlagi katerih podatkov so se izračunali fiksni stroški poplav - samo iz ročnega vnosa Vulkan ? Ali so se pogledali tudi podatki iz SPINA glede na število lokacij in dogodkov ?

Podatki za obračun stroškov so se zbirali v ročnem vnosu. Podatke so potrdili odgovorni v PGD in GZ. Pregled in popravki so bili možni do določenega roka, o čemer so bile vse organizacije večkrat obveščene z okrožnico.

Kam bo namenjen denar, kateri se je zbiral od prispevkov RTV SLO (sodelovanje tudi našega društva) na Tedniku, kjer so bili podatki GZS ?

Gasilska zveza Slovenije ni sodelovala pri zbiranju donacij na Tedniku (RTV Slovenija).

Za obe naravni nesreči se med nujne intervencijske stroške po dopisu GZS šteje vzdrževanje gasilske zaščitne opreme (pavšal na gasilca na dan) in prehrana (pavšal na gasilca na dan). Za oba primera je zapisano tudi, da račune za prehrano in vzdrževanje hranijo PGD oz. GZ , kar bo opredeljeno tudi v pogodbi. Vprašanje zakaj je potem potrebno hraniti račune, če je pavšal in, če PGD med stroški pri ročnem vnosu v Vulkan ni navedlo takšnih stroškov, ker nima računov. Veliko vzdrževalnih del na opremi so gasilci naredili sami in za takšno delo ni računa. Prehrano pa so tudi prejeli od vaščanov.

PGD mora razpolagati z dokazili, ki so osnova za obračun pavšalov.

Zanima me kaj naj naredimo v primeru, ko smo kupili rabljeno vozilo z vso opremo. Imamo račun za vozilo, ne pa tudi za vsak kos opreme posebej. Posledično nam računovodski servis te opreme ni vnesel v seznam osnovnih sredstev?

Poleg računa pošljite izjavo, da je bila oprema del nadgradnje vozila (gasilski tip, znamka, reg.št.).

V dopisu za prijavo poškodovane in uničene opreme - Poplave avgust 2023, piše da moramo dokazila poslati po fizični pošti. Poleg računa moramo priložiti še knjigovodske listine o obstoju opreme (v našem primeru je to GVC-1, saj se je poškodovala nadgradnja). Zanima me, kaj točno se smatra kot knjigovodska listina - ali je to evidenčni list opreme (iz Vulkana)?

Kot knjigovodska listina se smatra za obstoječo opremo: račun ALI podpisan in žigosan inventurni zapisnik ALI izpis iz registra osnovnih sredstev.

Evidenčni list iz Vulkana ne zadostuje, ker v trenutni verziji ne omogoča izpisa vseh potrebnih elementov.

V vašem primeru poleg računa za vozilo ali druge knjigovodske listine pošljite izjavo, da je bila oprema del nadgradnje vozila (gasilski tip, znamka, reg.št.).

Poleg tega me zanima še, ali rabimo poleg priložiti še ostale račune (npr. za gorivo ali pranje oblek)? Kolikor razberem iz dopisa, to ni potrebno, saj sem vam to že poslal po e-pošti, takrat ko je bilo to potrebno.

PGD mora v svojem arhivu razpolagati z dokazili, ki so osnova za obračun pavšalov.

Ali lahko tečajnik - gasilec z opravljenim tečajem za operativnega gasilca, izvaja pri gašenju in reševanju življenja in premoženja, z uporabo izolirnega dihalnega aparata, tudi notranji napad?

Gasilec, ki ima opravljen tečaj za operativnega gasilca, lahko izvaja aktivnosti vezane na uporabo dihalnega aparata – tudi notranje napade. Specialnost nosilca IDA in tečaj GNP sta dodatna usposabljanja, ki sta vsekakor dobrodošla nista pa pogoj. Presoja kdo bo izvajal napade z uporabo IDA (notranje, zunanje), preiskovanje, prezračevanje ipd., pa je vsekakor v domeni poveljujočega oz. vodje intervencije, ki se bo o tem odločal glede na ugotovitve in potrebne taktične postopke ob posredovanju na sami intervencij.

Prosil bi za aktualno mnenje GZS na temo prvih posredovalcev in Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (UL RS 81/2015)?

Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči, ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 81/2015 z dne 30.10.2015 vloge gasilcev, kot prvih posredovalcev ne obravnava in rešuje, stališče GZS v zvezi s tem pa je:

  • o tem ali bodo gasilci iz gasilskih društev izvajali naloge prvih posredovalcev se le ti odločijo sami – v to jih ne more nihče prisiliti, prav tako ne gasilskega društva
  • če se gasilci odločijo izvajati naloge prvih posredovalcev, morajo podpisati ustrezno izjavo ter skladno z pravilnikom opraviti potrebno izobraževanje
  • da naloge opravljajo v sklopu gasilskega društva mora PGD sprejeti ustrezen sklep, ki ga podpiše predsednik PGD
  • na osnovi sklepa PGD mora biti ustrezno dopolnjen načrt alarmiranja, ki ga podpiše župan
  • alarmni načrt mora biti predan pristojni izpostavi URSZR, ki ga preda v izvajanje pristojnemu ReCO

Da se vse skupaj začne izvajati mora biti med PGD, Občino in izpostavo URSZR sklenjen sporazum, ki ga podpišejo omenjeni deležniki. Na osnovi podpisanega sporazuma, da PGD v uporabo svoja vozila in opremo, občina se zaveže financirati oz. sofinancirati delovanje prvih posredovalcev, URSZR pa izvajanje alarmiranja prvih posredovalcev.

Ali je Cenik gasilskih storitev obvezujoč za uporabo v gasilskih enotah?

Cenik gasilskih storitev, ki je potrjen iz strani poveljstva Gasilske zveze Slovenije in objavljen na spletni strani Gasilske zveze Slovenije ni obvezujoč za gasilske enote, ga pa le te večinoma uporabljajo kot orientacijske vrednosti pri oblikovanju cen lastnih cenikov.

Ali naloge za katere gasilce zaprosi policija in službe NMP, kot so vlamljanje v objekte na zahtevo Policije, vlamljanje v objekte na zahtevo NMP, pomoč ogroženim občanom s strani živali (npr. kače) ter vlamljanje v avtomobile, spadajo pod naloge gasilcev in ali se lahko zaračunavajo oz. ali so kot brezplačne definirane v sporazumu med Gasilsko zvezo Slovenije in Policijo?

Pri odgovoru na vprašanje je potrebno upoštevati definicijo intervencije iz 82 poglavja Pravil gasilske službe (Ur.l.RS 52/2010), in sicer.

»Gasilska intervencija je izvajanje operativnih nalog gasilstva ob požaru, naravni ali drugi nesreči oziroma z namenom, da se reši ali zavaruje ljudi, premoženje, okolje, živali ali kulturna dediščina. Gasilska intervencija se začne v trenutku, ko gasilska enota sprejme obvestilo o nesreči ali zahtevo za intervencijo ter obsega čas odhoda na gasilsko intervencijo, izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči med intervencijo, vrnitev gasilske enote na sedež in se zaključi z vzpostavitvijo pripravljenosti gasilske enote za novo gasilsko intervencijo. Gasilci morajo med vsako gasilsko intervencijo obvezno uporabljati osebno gasilsko zaščitno opremo, da bi zavarovali svoje zdravje in življenje. Vodja intervencije po potrebi določi uporabo skupne zaščitne opreme, ki so jo gasilci, ki sodelujejo v gasilski intervenciji dolžni uporabljati. Gasilec mora opozoriti sotovariša, ki ne uporablja osebne ali skupne zaščitne opreme, da s tem ogroža sebe in sotovariše.«

Pri izvajanju nalog, kot so:

  • vlamljanje v objekte na zahtevo Policije,
  • vlamljanje v objekte na zahtevo NMP,
  • ogrožanje občanov s strani živali (npr. kače),
  • vlamljanje v avtomobile,
  • pomoč pri ogledu kaznivih dejanj,

je potrebno presoditi, ali gre za takšno vrsto posredovanja na katero se gasilska enota pokliče z namenom reševanja ali zavarovanja ljudi. V večini zgoraj navedenih primerov ne gre za nesrečo, ampak druge razloge in zato je gasilska enota upravičena, da stroške takšnega posredovanja zaračuna kot storitev, katere cena je odvisna od njihovega lastnega cenika. Cenik gasilskih storitev, ki je potrjen iz strani poveljstva Gasilske zveze Slovenije in objavljen na spletni strani Gasilske zveze Slovenije ni obvezujoč za gasilske enote, ga pa le te večinoma uporabljajo kot orientacijske vrednosti pri oblikovanju cen lastnih cenikov. Vsekakor pa nudenje storitev z gasilsko avto lestvijo (ALK) ali zgibnim/teleskopskim dvigalom (ZD/TD), pri ogledih krajev kaznivih dejanj ni operativna naloga gasilstva in se lahko zaračunava kot storitev.

Načrt sodelovanja med Gasilsko zvezo Slovenije in policijo navaja sodelovanje na intervencijah na področju zaščite in reševanja zgolj in samo v eni točki. Le ta nedvoumno navaja, da gre za sodelovanje na intervencijah, torej skladno z zapisano definicijo gasilske intervencije. Iz tega sledi, da predmetni sporazum ne govori o sodelovanju na področju izvajanja storitev, temveč zgolj intervencij, kar pomeni, da sporazum ni osnova za navedbe o brezplačnem opravljanju storitev gasilskih enot z gasilsko opremo in tehniko.

Kako uredimo oprostitev plačila cestnine za gasilska vozila?

Navodila za ureditev oprostitve plačila cestnine za gasilska vozila najdete na spletni strani Gasilske zveze Slovenije v poglavju GASILSKA VOZILA – povezava https://gasilec.net/oprema-in-tehnika-2/

Ali lahko mladi šoferji vozijo gasilska vozila?

(2.11.2023)

Odgovor najdete v 102. členu Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) na povezavi:

http://www.pisrs.si/Pis.web/npbDocPdf?idPredpisa=ZAKO8469&idPredpisaChng=ZAKO5793&type=pdf