ZNIŽANA 5% STOPNJA DDV TUDI ZA NABAVE GASILSKIH ZVEZ

ZIUOPZP v 121. členu določa, da se davek na dodano vrednost obračunava in plačuje po posebni nižji stopnji 5 % od davčne osnove za dobavo tipiziranih gasilskih vozil, posebne zaščitne in reševalne opreme ter orodij za opravljanje nalog gasilstva, običajno namenjenih za uporabo pri intervencijah, ki se dobavljajo javnim gasilskim službam ali prostovoljnim gasilskim enotam v gasilskih društvih.

Na vprašanje, ali so do posebne nižje stopnje upravičene tudi gasilske zveze, smo prejeli dne 27. 10. 2023 s strani FURS odgovor: DA.

Podrobneje:

ZIUOPZP v 121. členu določa, da se davek na dodano vrednost obračunava in plačuje po posebni nižji stopnji 5 % od davčne osnove za dobavo tipiziranih gasilskih vozil, posebne zaščitne in reševalne opreme ter orodij za opravljanje nalog gasilstva, običajno namenjenih za uporabo pri intervencijah, ki se dobavljajo javnim gasilskim službam ali prostovoljnim gasilskim enotam v gasilskih društvih.

Zakon o gasilstvu  (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/19189/20 – ZFRO, 39/22 in 117/22 – ZVNDN-C, v nadaljevanju ZGas) v 5. členu določa, da je gasilska enota poklicna ali prostovoljna enota, ki je sestavni del gasilske organizacije, in izvaja operativne naloge gasilstva v določenih formacijskih sestavah gasilskih enot ter izpolnjuje druge pogoje, določene s predpisi. Gasilske organizacije so prostovoljna gasilska društva, gasilske zveze in poklicne gasilske enote, organizirane kot javni zavodi ali druge organizacijske oblike, ki poklicno opravljajo gasilsko službo.  Intervencija je izvajanje operativnih nalog gasilstva, razen preventivnih operativnih nalog. Operativne naloge gasilstva pa so gašenje in reševanje ob požarih, prometnih, okoljskih oziroma ekoloških ter industrijskih nesrečah, opravljanje nalog zaščite in reševanja oseb ter premoženja ob naravnih in drugih nesrečah ter druge splošne reševalne naloge.

Po pojasnilu Ministrstva za finance so ob upoštevanju določb ZGas gasilske zveze, ki so po svoji organizacijski obliki društva, ki jih ustanavljajo gasilska društva, upravičene do nakupa tipiziranih gasilskih vozil, posebne zaščitne in reševalne opreme ter orodij za opravljanje nalog gasilstva, običajno namenjenih za uporabo pri intervencijah, po znižani 5-odstotni stopnji DDV. Poveljstvo gasilske zveze skladno z 11.c členom ZGas v okviru gasilskega poveljstva občine zagotavljajo pripravljenost ter usklajevanje delovanja operativnih gasilskih enot, poveljnik gasilske zveze pa kot gasilski poveljnik občine lahko vodi večje gasilske intervencije.

Išči

+